Värden är globala. Värderingar är lokala.

Värden är globala men samtidigt unika. Värden kan vara känslomässiga och mjuka eller strikt ekonomiska. Oavsett vad slutkunden lägger i ordets betydelse finns det 
tillfällen då det är viktigt att bedöma en fastighets ekonomiska värde.
Bakgrunden till en värdering kan även den skilja sig åt från fall till fall. Det kan handla om nya förutsättningar för företaget eller ändrade familjesituationer, tvister, belåning, köp eller försäljning. Det kan krävas för en händelse i dåtid eller för framtidens potential. Oberoende av värderingens bakgrund är det alltid fastighetens marknadsmässiga värde som bedöms.

Momenten i en värdering

Ett värdeutlåtande baseras alltid på flera delar, däribland fastighetens handlingar, en allmän genomgång av fastighetens skick samt den värderingsmetod som passar för aktuell fastighet. Efter genomförd värdering godkänns värderingsutlåtandet alltid av en, av Samhällsbyggarna, auktoriserad fastighetsvärderare som utgår från allmänna villkor.

Kontakt

l

Offert

h

Handlingar

U

Besiktning

Analys

Värdeutlåtande

Kontakt

l

Offert

h

Handlingar

U

Besiktning

Analys

Värdeutlåtande

Storhus

I kategorin ingår flerbostadshus, både enskilda objekt och hela bestånd. Här ingår även kommersiella fastigheter; industrifastigheter, kontor, butiker och köpcentrum, såväl nyproducerade som äldre.

Specialfastigheter

Kategorin innefattar skolor, kyrkor, sjukhus, idrotts- och fritidsanläggningar. Vid en värdering analyseras många faktorer, inte minst verksamhetens framtidsutsikter, alternativa användningsområden och rörelseresultat över tid.

Skogs- och jordbruksfastigheter

Här ingår ofta både bostadshus och ekonomibyggnader, åkermark och skog. I dessa värderingar är verksamhetens produktionsförutsättningar, lönsamhet och dess framtidspotential central. Med en jägmästarexamen har Erik Hernblom specialistkompetens inom området och kan både inventera befintliga skogsbruksplaner eller upprätta nya.

Hotell- och konferensfastigheter

Vid en värdering är framförallt verksamhetens omsättning, beläggning och rörelseresultat centrala faktorer, som alltid i kombination med kännedom om både bransch och marknad. I kategorin ingår även restauranger, kiosker och gatukök.

Småhus och fritidsfastigheter

Småhus värderas vanligtvis enligt ortsprismetoden. Värderingen av småhus och fritidsfastigheter innefattar även byggnader som hör ihop med småhuset såsom garage och förråd.

Markvärdering

Properate utför alla typer av markvärdering inklusive värdetillägg såsom byggrätter, alltså rättigheten som fastighetsägaren har att bygga på tomten. I regel tillämpas ortsprismetoden vid markvärdering. Vill du veta mer? Kontakta en av våra auktoriserade fastighetsvärderare.

Ortsprismetoden som ett verktyg för värdering

Ortsprismetoden är ett verktyg för fastighetsvärdering, i metoden görs en ortsprisanalys. Det innebär att den aktuella värderingen baseras på liknande objekt som tidigare sålts i området. Metoden är både direkt och väletablerad.

Läs svaren på fler vanliga frågor.

värdering av fastighet properate