Besiktningar

I samband med en överlåtelse av en fastighet finns ofta ett behov att göra en överlåtelsebesiktning både för köpare och säljare. Med framförhållning och kunskap är det möjligt att förebygga och förhindra framtida bekymmer. Att med en besiktning upptäcka risker eller skador i ett tidigt skede kan spara fastighetsägare både tid och pengar. Vi utför besiktningsuppdrag anpassade efter era behov i Mälardalen.

Överlåtelse besiktningar 

En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggteknisk undersökning av byggnad och den mark som har teknisk betydelse för byggnaden. Besiktningen görs för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband med en försäljning (en överlåtelse).

Senast två veckor efter genomförd besiktning levererar Properate utlåtandet via mejl.

Momenten i en besiktning

En överlåtelsebesiktning genomförs av en av SBR godkänd besiktningsman. Till att börja med går besiktningsmannen igenom handlingar rörande fastigheten. Nästa steg är ett samtal med säljaren för att ställa kompletterande frågor och få sådana upplysningar som inte framgår av dokumentationen. Upplysningarna kan röra underhåll, skador, renoveringar och liknande. Därefter genomförs en okulär besiktning, som innebär att besiktningsmannen undersöker alla synliga ytor som är tillgängliga. Även fasader och mark kring huset kontrolleras.

Det avgörande vid denna besiktning är synintrycket. Det betyder att instrument och apparater inte används och att inga fysiska ingrepp görs i byggnaden. Besiktningsmannen bedömer också om det finns påtaglig risk för att fastigheten har väsentliga brister som inte framkommit vid den okulära besiktningen. Bedömningen baseras på de redovisade handlingarna, fastighetsägarens uttalanden och den okulära besiktningen. De risker som bedöms föreligga beskrivs i en riskanalys, där även en motivering lämnas. I utlåtandet kan besiktningsmannen också föreslå fortsatt teknisk utredning avseende sådana förhållanden som inte kunnat klarläggas. En sådan utredning ingår inte i besiktningen, men kan beställas separat.

teknisk besiktning Properate

Teknisk besiktning 

Tekniska besiktningar är ett vitt begrepp där status- och underhållsbesiktningar av industrier och bostadshyreshus ingår. Här ingår också tekniska besiktningar av olika typer av kommersiella fastigheter. Det allra vanligaste tillfället är inför köp men även försäljning eller inför ombyggnad och anpassning för nya hyresgäster. Vi ser över fastighetens skick och utreder eventuella tekniska problem, framtida underhållsbehov, risker och kostnader. Allt dokumenteras och sammanställs till en pdf som vi levererar via mejl. Properate erbjuder även kostnadsberäkningar för att åtgärda eventuella skador.

Vid en värdering utförs ingen genomgripande teknisk besiktning utan värderingen baseras på en allmän genomgång. En teknisk besiktning kan därför med fördel kombineras med en värdering om det är aktuellt, det ger ett mer omfattande underlag vilket ibland kan vara värdefullt.

Momenten i en besiktning

Innan besiktningen går Properate igenom fastighetens handlingar såsom teknisk beskrivning, objektbeskrivning och ritningar. Besiktningen startar utvändigt med yttertak, fasad, fönster, grund och markytan runt huvudbyggnaden. Därefter fortsätter, om överenskommet, besiktningen invändigt. Samtliga moment dokumenteras med bilder och en byggnadsteknisk beskrivning. Properate dokumenterar även aktuella miljöaspekter, taxeringsuppgifter, servitut, inskrivningar och rådande planförhållanden ur fastighetsregistret. Senast två veckor efter genomförd besiktning levererar Properate en sammanställning via mejl.

Tilläggstjänster

Fuktmätning
Kontroll/fuktmätningar görs i riskkonstruktioner. Kontrollen görs i exempelvis vissa typer av väggar, uppreglade eller flytande golv, inredda källare, krypgrund, vind och yttertak. Fuktmätning i riskkonstruktionen kan utföras i samband med besiktningen.

Energideklaration
En energideklaration kan göras i samband med besiktningen.

teknisk besiktning Properate

Frågor om besiktningar?

Kontakta byggnadstekniker Conny Andersson som gärna svarar på era frågor. Välkommen att kontakta Properate för prisuppgifter och uppdragsbekräftelse.

Conny Andersson

Conny Andersson

Byggnadstekniker / av SBR godkänd besiktningsman, medlem i expertgrupp för överlåtelsebesiktning

Kontakt

l

Offert

h

Handlingar

U

Besiktning

Analys

Besiktningsutlåtande

Kontakt

l

Offert

h

Handlingar

U

Besiktning

Analys

Besiktningsutlåtande